Sub-masura 7.2: Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza

Sub-masura 7.2 “Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” se incadreaza, conform Regulamentului (CE) 1305/ 2013, art.20, in masura 07 – “Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale” si contribuie la domeniul de interventie DI 6B – incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale

Sprijinul acordat prin Sub-Masura 7.2, pentru  investitiile de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investitii de infiintare, extindere şi imbunatatire a infrastructurii de apa/apa uzata in localitatile rurale din aglomerarile umane intre 2.000 – 10 000 l.e., investitii in infrastructura educationala si sociala, va contribui la  imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia rurala si la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Sub-Masura 7.2 sunt:
✓ Comunele si asociatiile acestora, conform legislaţiei naţionale in vigoare.
✓ONG-uri-pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (creşe şi infrastructura tip after-school)

Atentie!

Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului):

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei sub-masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de profit, de pana la 100% in cazul proiectelor de apa / apa uzata, sub rezerva aplicarii art. 61 din R (UE) nr. 1303 / 2013 si nu va depasi:

  • 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
  • 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
  • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
  • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei Sub-Masuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri şi care vizeaza infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;

Se vor verifica actele juridice de infiintare si functionare, specifice fiecarei categorii de solicitanti;

• Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura intretinerea / mentenanţa investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi;

Se vor verifica declaratia pe propria raspundere, Hotararea Consiliului local (Consiliilor Locale in cazul ADI);

• Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata;

Se vor verifica cerificatele de cazier fiscal, declaratia pe propria raspundere, Buletinul Procedurilor de Insolventa, extrase de cont bancar, specifice, dupa caz, fiecarei categorii de solicitanti;

• Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin Sub-Masura;

Se vor analiza Studiile de Fezabilitate / Documentatiile de Avizare a Lucrarilor de Interventii / Proiectele Tehnice;

•  Investiţia trebuie sa se realizeze in spaţiul rural;

Se va verifica daca investitia se realizeza la nivel de UAT comuna respectiv in satele compunente);

• Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare naţionala / regionala / judeteana / locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investiţii:

Se va verifica daca iinvestitia este in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala / regional / judeteana / locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii

• Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General;

Se vor verifica specificatiile din Certificatul de Urbanism, prevederile Regulamentului Local de Urbanism si piesele desenate ale PUG;

• Investitia trebuie sa demonstreze  necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia.

Se vor verifica si analiza Hotararea Consiliului local (Consiliilor Locale in cazul ADI), Hotararea organului de conducere aferent  ONG, Studiile de Fezabilitate / Documentatiile de Avizare a Lucrarilor de Interventii / Proiectele Tehnice;

Investitia in infrastructura de apa / apa uzata trebuie sa se realizeze in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 – 10.000 l.e.

Se vor verifica datele inscrise in Anexa – Lista populaţiei echivalente din Planul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate;

• Investitia in infrastructura de apa / apa uzata  sa fie in conformitate cu  Master Planurile pentru apa /apa uzata.

Se va verifica documentul eliberat de O.I. P.O.S. Mediu;

• Proiectul de investiţii in infrastructura de apa / apa uzata trebuie sa deţina avizul Operatorului Regional ce atesta funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare.

Se va verifica documentul eliberat de Operatorului Regional;

Investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista. Se vor verifica Studiile de Fezabilitate / Documentatiile de Avizare a Lucrarilor de Interventii / Proiectele Tehnice;

Lista indicativa a cheltuielilor eligibile:

Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa / apa uzata: 

» constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei publice de apa  in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 – 10.000 l.e.;

» constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei publice de apa uzata  in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 – 10.000 l.e.; 

» constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.

 

Pentru proiectele de infrastructura educationala / sociala:

» infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda; 

» extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol;

» infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda.

Tipuri de investiţii si cheltuieli neeligibile

– Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata din aglomerarile umane sub 2.000 l.e.

– Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu;

– Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata din aglomerarile umane peste 10.000 l.e.

– Gradinitele, creşele şi infrastructura de tip “after-school”  din incinta şcolilor din mediul rural.