Sub-masura 4.3: Investitii pentru modernizarea infrastructurii agricole

Sub-masura 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” se incadreaza, conform Regulamentului (CE) 1305/ 2013, art.17, in masura 04- Investitii in active fizice – si contribuie la domeniile de interventie(DI): 2A Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurarii şi modernizarii fermelor, in special in vederea creşterii participarii şi orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole, 2C imbunatatirea performantei economice a padurilor si 5A Eficientizarea utilizarii apei in agricultura.

Prin proiectele depuse vor fi finantate investitii in constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului):

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depaşi 1.000.000 Euro/proiect pentru drumurile agricole de acces.

Beneficiari eligibili sunt Unitaţi Administrativ Teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din  tipurile de sprijin  prevazute prin sub-masura.

Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat in baza informatiilor din Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrarilor de Intervenţii, intocmite conform legislaţiei in vigoare (HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrari de intervenţii), precum si in baza Certificatului de urbanism.

Important!

Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrarilor de Intervenţii vor fi intocmite conform legislaţiei in vigoare – Hotarârea de Guvern    nr.28/2008  privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrari de intervenţii.

 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, mentionata in cap. 8.1 din PNDR. 
 • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani de la ultima transa de plata.

indeplinirea acestui criteriu va fi demonstrata in baza Hotarârii Consiliului Local/Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, conţinând urmatoarele puncte (obligatorii):

•necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

•lucrarile sunt prevazute  in bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;

•angajamentul de a suporta cheltuielile de intreţinere şi/sau reparare a investiţiei , pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima transa de plata;

•suprafeţele deservite de investiţie;

•agentii economici deserviti direct de investitie (numar si denumire);

 • Solicitantii  trebuie  sa  faca  dovada  proprietatii/administrarii terenului  pe  care  se realizeaza investitia

indeplinirea acestui criteriu se va face in baza verificarii urmatoarelor documente:

-Inventarul primariei/ilor intocmit conform legislaţiei in vigoare privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia/acestora (copie Monitor Oficial) si, daca este cazul, a documentelor de modificare ulterioara a acestuia .

 • Investitia trebuie sa fie racordata la un drum existent.

Indeplinirea acestui criteriu se va face in baza informatiilor din Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrari de Intervenţii, intocmite conform legislaţiei in vigoare (HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico- economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii si lucrari de intervenţii), precum şi in baza Planşelor atasate . Criteriul este indeplinit daca investitia este racordata la un drum existent, indiferent de clasificarea si stadiul de modernizare a acestuia/acestora.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile daca:

 • sunt realizate efectiv dupa data semnarii contractului de finanţare şi sunt in legatura cu indeplinirea obiectivelor investiţiei, cu exceptia celor necesare pentru depunerea cererii de finantare;
 • sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilitaţii costurilor;
 • sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;
 • sunt inregistrate in evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, in condiţiile legii.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • Costurile cu intreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate;
 • Costuri privind inchirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
 • Costuri operaţionale, inclusiv costuri de intreţinere şi chirie.