Prioritatea de investitii 2.2: Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării si extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

 

 •    I. BENEFICIARI ELIGIBILI

 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 • II. CHELTUIELI ELIGIBILE (conform celor 2 tipuri de ajutor financiar: ajutor regional, ajutor de minimis)

A. In baza ajutorului de stat regional

 

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

 1. Cheltuieli pentru investiţia de bază

3.1. Construcţii şi instalaţii – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

3.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:

– Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.
Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

3.3. Active necorporale – se cuprind:

a) Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe 
informatice, alte drepturi şi active similar;

b) Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line 
a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului

c) Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

– trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

– trebuie să fie amortizabile;

– trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu 
cumpărătorul (beneficiarul ajutorului);

– trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și 
trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

 

 1. Alte cheltuieli

4.1. Organizare de şantier:

– Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;

– Cheltuieli conexe organizării de şantier

4.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”.

 

B. In baza ajutorului de Minimis

 1. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

5.1. Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.

5.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – se includ cheltuielile pentru:

– obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

– obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

– obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

– obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;

– întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

– obţinerea acordului de mediu;

– obţinerea avizului P.S.I.;

– Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare;

– Alte avize, acorduri şi autorizaţii;

– Achiziționarea semnăturii electronice

5.3. Proiectare şi inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor 
necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie. Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor, se includ 
cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

5.4.  Consultanţă – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

– plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri;

– plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);

– plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii

5.5.  Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

– asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

– plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii.

 1. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului

Sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

 1. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

Sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv). În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate

 1. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

8.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor

8.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management

8.3. Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant:

– taxa de participare;

– închirierea stand-ului;

– transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţI;

– transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale


III. CHELTUIELI NEELIGIBILE

 1. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;
 2. achiziționarea de terenuri si/sau construcții;
 3. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere;
 4. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. 
salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ- gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație);
 5. costuri de personal;
 6. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 7. contributia in natura;
 8. Amortizarea;
 9. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
 10. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”;
 11. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului ethnic;
 12. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus

 • IV. COFINANTARE
Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional
Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltare Nord Est  Sud Est   S Muntenia     SV Oltenia      Vest      Nord Vest      Centru  
Întreprinderi mijlocii    60%    60%        60%          60%               45%           60%      60%
Întreprinderi mici și microîntreprinderi    70%    70%        70%          70%       55%         70%      70%

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

          V. CRITERII ELIGIBILITATE

 1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM- urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
 2. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 3. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 4. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

      a) contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului;

      b) inanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul.

      5. Locul de implementare a proiectului este situat în:

a) în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri;

b) în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării. Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

      6. Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la data depunerii cererii de finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție și contractare , inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul proiectului.

Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie. În plus, imobilul (teren și/sau clădiri):

– este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului
o nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti:

– Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

 • V. CLASE CAEN ElLIGIBILE
Clasa CAEN Descrierea clasei CAEN
1320 Producţia de ţesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 Fabricarea încălţămintei
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie şi servicii conexe
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2652 Productia de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680 Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 Alte servicii de cazare
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 Activităţi de testare şi analize tehnice
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9319 Alte activităţi sportive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană


   VII. ALTE ASPECTE

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 23.02.2017, ora 12:00

Data și ora inchiderii cererii de proiecte: 23.08.2017, ora 12:00

Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.