Prioritatea de investitii 5.1 : Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

 

 

In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Complementar, PNDR va finanța obiectivele de patrimoniu cultural local din mediul rural.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

– Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;

– Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

– Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

– Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Pot fi finanţate obiectivele de patrimoniu care se regăsesc în Lista patrimoniului mondial, Anexa A conform HG nr.493/2004 pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea patrimoniului mondial şi Lista monumentelor istorice, actualizată prin Ordinul ministrului culturii aflat în vigoare la data depunerii cererii de finanţare privind clasarea ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric.

Vor avea prioritate la finanțare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creșterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate.

Această prioritate de investiţii nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la ajutorul de stat.

Proiectele finanţare în cadrul acestei priorităţi de investiţii pot fi însă proiecte generatoare de venit dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013.

In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor putea solicita finanţări şi implementa proiecte în toate regiunile de dezvoltare din România

 • I. BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi:

a) Unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Autoritate a administraţiei publice centrale definite conform Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Unităţi de cult din cadrul cultelor recunoscute în România, in conformitate cu prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (republicată), cu modificările şi completările ulterioare;

d) Organizaţii neguvernamentale (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)

Asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

e) Unitate administrativ-teritorială lider al unui parteneriat cu :

– unităţi administrativ-teritoriale;

– autoritate a administraţiei publice centrale;

– unităţi de cult;

– ONG (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)

sau

Autoritate a administraţiei publice centrale lider al unui parteneriat cu :

 • unităţi administrativ-teritoriale;
 • unităţi de cult;
 • ONG (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)

În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru acele obiective de patrimoniu care sunt localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

 • II. CHELTUIELI ELIGIBILE
 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului – Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea terenului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe terenul ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

 1. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Acestea sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanţate în cadrul Capitolului 4. „Cheltuieli pentru investitia de baza” şi detaliate dupa cum urmeaza:

3.1. Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii de cercetare arheologică, geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care este amplasat obiectivul de investiţie.

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii:

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

d) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

e) obţinerea acordului de mediu;

f) obţinerea avizului P.S.I.;

g) alte avize, acorduri şi autorizaţii.

3.3. Proiectare şi inginerie – Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, expertiză tehnică, etc.)

3.4. Consultanţă:

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului;

c) serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul

3.5. Asistenţă tehnică

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

 1. Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie aferent obiectivului de patrimoniu:

– Cheltuieli pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea obiectivului de patrimoniu;

– Cheltuieli pentru restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor;

– Cheltuieli pentru restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;

– Cheltuieli pentru utilităţile generale obiectivului de patrimoniu (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, ventilare, climatizare, PSI, siguranţă la foc, antiefracţie, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului de patrimoniu).

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

4.2. Dotari (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi făra montaj, dotări) aferente obiectivului de patrimoniu:

– Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

– Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

– Achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora;

– Achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic;

– Dotările care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotări care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

4.3. Construcţii, instalaţii şi dotări aferente investiţieii conexe investiţiei de bază

In cadrul proiectului, proiectantul poate delimita un obiect conex obiectivului de patrimoniu cuprinzând lucrări şi dotări pentru: iluminat arhitectural interior şi exterior, împrejmuire, parcare, amenajare peisagistică, construcţie/reabilitare clădiri conexe, alei/cale de acces care se execută pe terenul obiectivului de investiţie. Cheltuielile aferente obiectului conex obiectivului de patrimoniu sunt eligibile în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4, punctul 4.1, punctul 4.2 şi Cap. 5, punctul 5.1.1.

Imobilul sau terenul vizat de investiţia propusă prin proiect, identificat la nivel de nr. topo /nr.cadastral, trebuie să fie un teritoriu compact/parcele limitrofe.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.

 1. Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier – obţinerea autorizaţiei de construire/ desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic; costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor.

5.2. Comisioane, cote si taxe – cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

 1. Cheltuieli de informare și publicitate

6.1. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate

Cheltuielile de publicitate şi informare, activităţi obligatorii în conformitate cu Manualul de identitate vizuala sunt eligibile în limita maxima de 10.000 lei (inclusiv TVA);

6.2. Cheltuieli de promovare a obiectivului de patrimoniu – se includ cheltuielile pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu care sunt eligibile în limita maximă de 67.500 lei (inclusiv TVA);

6.3. Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu – se includ cheltuielile pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu care sunt eligibile în limita maximă de 67.500 lei (inclusiv TVA).

 1. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

Sunt eligibile în limita maximă a 5.000 lei (inclusiv TVA) trimestrial (aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv).

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

III. CHELTUIELI NEELIGIBILE

 1. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;
 2. cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finanțate prin proiect;
 3. cheltuielile privind costuri administrative;
 4. cheltuielile de personal;
 5. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 6. contributia in natura;
 7. amortizarea;
 8. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
 9. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004;
 10. dotările de natura obiectelor de inventor;
 11. achiziţia de terenuri;
 12. achiziţionarea de obiecte de epocă (arme, tunuri, costume, etc) sau restaurarea acestora.

 • IV. COFINANTARE
Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional
Regiunea de dezvoltare            Bucuresti/ Ilfov         Celelalte 7 regiuni
Cota suportata FEDR                      80%                       85%
Cota Suportata BS                      18%                       13%

Cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.

În cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îşi va majora cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate

 • V. CRITERII ELIGIBILITATE
 1. Tipul solicitantului:

a) Unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Autoritate a administraţiei publice centrale definite conform Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;

c|) Unităţi de cult din cadrul cultelor recunoscute în România, in conformitate cu prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (republicată), cu modificările şi completările ulterioare;

d) Organizaţii neguvernamentale (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)

Asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

e) Unitate administrativ-teritorială lider al unui parteneriat cu :

– unităţi administrativ-teritoriale;

– autoritate a administraţiei publice centrale;

– unităţi de cult;

– ONG (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)

Sau

Autoritate a administraţiei publice centrale lider al unui parteneriat cu:

– unităţi administrativ-teritoriale

– unităţi de cult

– ONG (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică şi partenerului, după cum este indicat în cadrul acestui capitol.

Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor.

      2. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentante în Declarația de eligibilitate;

      3. Solicitantul de finanțare/partenerii trebuie să demonstreze, după caz:

     a) Dreptul de proprietate publică/private;

    b) Dreptul de administrare;

    c) Dreptul de concesiune

Solicitantul deţine dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra obiectivului de patrimoniu şi/sau al terenului ce face obiectul proiectului, conform legislaţiei în vigoare.

Dreptul de administrare / concesiunea se vor dovedi pentru o perioadă care să acopere durata de la data depunerii cererii de finanţare şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale, perioada care include evaluarea şi selecţia cererii de finanţare, durata de implementare a proiectului şi minim 5 ani de la data plăţii finale.

În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art.866 şi urm.Cod civil, şi nu la dreptul de administrare aferent altor instituţii de drept

În cazul concesiunii, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de a face investiţii asupra obiectivului de patrimoniu, pe o perioadă egală cu cea pentru care se face dovada concesiunii. Dovada va fi făcută prin prezentarea unei copii a contractului de concesiune încheiat conform OG nr.21/2006 privind regimul consesionării monumentelor istorice.

      4. Obiectivul de patrimoniu şi/sau teren, în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

– să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;

– să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

– nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

În accepţiunea AMPOR nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în Cartea funciară în favoarea unei instituţii cu personalitate juridică aflată în subordinea solicitantului şi care desfăşoară activităţi în domeniul culturii (de exemplu: muzeu, teatru, bibliotecă etc.).

În situaţia în care în Extrasul de Carte funciară apare menţiunea înscriere provizorie, criteriul de eligibilitate mai sus menţionat nu este îndeplinit, proiectul fiind neeligibil.

      5. Solicitantul / solicitantul împreună cu partenerul, dacă este cazul, face/fac dovada capacităţii de finanţare;

      6. Solicitantul cu statut de ONG (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial), trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului şi să aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puţin 6 luni, la data depunerii cererii de finanţare. Acest criteriu trebuie respectat şi de ONG-ul membru al unui parteneriat;

     7. Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

– Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;

– Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;

– Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;

– Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

– Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

– Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul, insotite de documente justificative (se recomandă ca informarea publică să cuprindă şi aspecte tehnice);

– Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului, care este obligatoriu a se realiza prin proiect, la finalul implementarii acestuia;

– Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Nu vor fi finanţare proiecte care presupun doar activităţi de tipul:

– dotări interioare pentru obiectivul de patrimoniu;

– restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;

– activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea acestuia;

– activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu

      8. Obiectivul de patrimoniu trebuie să facă parte din:

a) Patrimoniu cultural mondial UNESCO;

b) Patrimoniu cultural naţional;

c) Patrimoniu cultural local din mediul urban.

     9. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceluiaşi obiectiv de patrimoniu/ aceluiaşi segment de obiectiv de patrimoniu şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

Momentul de la care se calculează cei 5 ani pentru respectarea criteriului de eligibilitate  este recepţia finală a lucrărilor.

    10. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023

    11. Obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat/protejat/conservat, după realizarea investiţiei, trebuie să fie redat publicului vizitator (conditie monitorizată pe durata de implementare a proiectului si pe perioada de 5 ani de la data plății finale în cadrul proiectului)

    12. Valoarea maximă a proiectului privind conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural este de 5 milioane euro şi în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro. În ceea ce priveşte valoarea minimă a proiectului, acesta este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric

    13. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen și nediscriminarea

 • VI. ALTE ASPECTE

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 25.05.2016, ora 16:00

Data și ora inchiderii cererii de proiecte: 25.11.2016, la finalul programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele

Cererile de finanțare depuse în primele trei luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 70 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 51 și 69 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.