Submasura 4.1: Investitii in exploatatii agricole

Prin intermediul submasurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, vor primi sprijin financiar nerambursabil investitiile pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole in vederea infiintarii si modernizarii fermelor, in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii, inclusiv dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa agricola
 • Grup de producatori

NU se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili pentru aceasta submasura fermierii care detin exploatatii agricole cu o dimensiune economica mai mica de 8.000 SO.

Ce investitii si cheltuieli sunt eligibile?

In cadrul Submasurii 4.1 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat şi cheltuieli neeligibile.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale şi/ sau necorporale1, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati;
Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;
Atentie! – in cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile urmatoarele investitii:
‐ infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
‐ etichetarea (crearea conceptului care intra pe cheltuiala necorporala).

Achizitionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv;
Atentie! Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.

Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv:
o Autocisterne,
o Autoizoterme,
o Autorulote alimentare si rulote alimentare

Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014‐2018):
– infiintare de plantatii pentru struguri de masa, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
– inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa, inclusiv costuri pentru defrisare, material de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
Contributia in natura in cazul infiintarii/inlocuirii plantatiilor de struguri de masa este eligibila cu respectarea art 69 din R nr. 1303/2013.

Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) si investitii determinate de conformare cu noile standarde** (prevazute in sectiunea „Lista noilor cerinte impuse de legislatia Uniunii”) in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6);

Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

**Cheltuielile vor fi eligibile incepand cu momentul aparitiei de noi standarde aplicabile exploatatiilor agricole.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
‐ cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru  consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor,  potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obtinerea avizelor şi autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)
Prin Submasura 4.1 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 30% pana la maximum 90%, astfel:

I. in cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO:
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depaşi:
a. in cazul proiectelor care prevad achizitii simple– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
b. in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
c. in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO, in cazul:

a) Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare (asa cum sunt definiti la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s‐au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a R 1305); repectiv, fermieri care au accesat sM 6.1 sau pentru cei care s‐au instalat prin Masura 112 (PNDR 2007‐2013) si se incadreaza in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului.

b) Proiectelor integrate; care vizeaza combinarea a cel putin doua operatiuni care intra sub incidenta a cel putin doua masuri diferite, una dintre ele fiind masura 4, si asigura accesul la finantare a aceluiasi beneficiar.

c) Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI;

Atentie! Aceasta majorare a intensitatii sprijinului nerambursabil se va aplica doar in cazul solicitantilor care aplica pe sM 16.1. proiecte ce vizeaza investitii similare sM 4.1, şi nu solicitantilor pe masura 4.1.

d) Investitiilor legate de operatiunile prevazute la  28 (Agromediu) si art. 29(Agricultura ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013;

e) Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; majorare cu 20 puncte procedurale pentru investitiile realizate intr‐o exploatatie agricola aflata in una din localitatile in dreptul carora exista mentiunea ANC ZM , ANC SEMN, ANC‐SPEC, in Anexa 3 la Ghidul Solicitantului.

II. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

a. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;

b. în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

c. în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivel de exploatație agricolă – maximum 2.000.000 euro;